Zuluaga strikes pre-election deal with striking farmers in key rural states

Zuluaga strikes pre-election deal with striking farmers in key rural states