Impeaching Peñalosa, or taking on Bogota’s political system?