ELN sacks spokesman after talking to Uribe

by Adriaan Alsema April 7, 2008