Jorge Briceño, Alias "Mono Jojoy"

Colombia seizes almost $10M-worth of ‘Mono Jojoy’ assets